Sampler : Hitome-zashi
Size: 13"(L) x 13"(H) (*:12-1/4" x 12-1/4") 
new item 
Nagashi-juji Apple Pinwheel Marguerite
3 skeins needed 4 skeins needed 4 skeins needed 4 skeins needed
SC-H1051 SC-H1052 SC-H1053 SC-H1054
       
Jyuji-hana-zashi Kaki-no-hana Kaku-kikko-tsunagi Hoshi-to-mitsu-hishi
 How to stitch
6 skeins needed
  How to stitch
5 skeins needed
5 skeins needed 5 skeins needed
SC-H1016  SC-H2016 SC-H1017  SC-H2017 SC-H1019 SC-H1020
Cross-tsunagi  Conpeito (Candy)  Sakura  Kiku 
5 skeins needed  5 skeins needed  5 skeins needed  6 skeins needed 
SC-H1024 SC-H1025 SC-H1033 SC-H1034
Copyright ©2004 EmmaCreation All rights reserved.
30011 Ivy Glenn Dr. Ste 122 Laguna Niguel CA 92677. Phone&Fax 949.249.8148
Sashiko Hitome-zashi
All items are imported from Japan.
Sashiko Top Hitome-zashi EmmaCreation Home